Kontaktai


Sodo g. 1, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav.,

LT-99384

 

 

 

 

 

 

_______________

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Naujienos

 

Advento vakaras
2016-12-07
Gal verta vienà vakarà paaukoti Adventinio laikotarpio pamàstymui... Šitokiais žodžiais buvome kvieèiami á ramaus susikaupimo popietæ gruodžio pirmàjà dienà. Ir nenusivylëme, nes praleistas laikas Švëkšnos ,,Saulës“ gimnazijos salëje, prabëgo greitai, kadangi mûsø mintys paniro pamàstyme apie ,,Gyvenimo eskizus“. Tikriausiai ne vienam skruostu nuriedëjo ašara klausantis aktorës ir režisierës Dalios Kanclerytës skaitomø eiliø ir nuoširdžiø pasakojimø. Apie gyvenimo prasmæ eilëmis ir gitaros skambesiu pasakojo dainuojamosios poezijos mylëtojas ir kûrëjas Arûnas Raudonius. O kaip trapus žmogaus gyvenimas prabëga, pantomima parodë Aleksas Mažonas. Tikiuosi, kad direktorës D.Dirgëlienës ir seniûno A.Šepuèio linkëjimai, kad vienas kità mylëtumëme ir dovanotumëme šypsenas, mus lydës visà šá susikaupimo laikotarpá. Už tai, kad galëjome pabûti ,,Gyvenimo eskizø“ susikaupime ir pamàstymuose, turime bûti dëkingi gimnazijos direktorei D. Dirgëlienei. Lai baltas paveikslas, sukurtas popietës metu, neša ramumà, gerumà ir meilæ á Jûsø namus. Info


Konkurso dalyviai
2016-12-06
Vël prasidëjo respublikinis kalëdiniø - naujameèiø skaitmeniniø atvirukø konkursas „Žiemos fantazija 2016“. Džiaugiamës atsiøstais kompiuteriniais atvirukais: Akvilës Pyvoriûtës IVg kl., Guodos Oželytës 5a kl., Gusto Jenèausko 6 kl., Justës Kanapeckaitës 7 kl., Lukos Šlajûtës 5a kl., Ramintos Stirbytës 5a kl., Rugilës Pašakarniûtës 7a kl., Sigito Boèka


Lenkijoje
2016-12-05
Mes, 8-IVg klasių mokiniai, kartu su mokytojomis E. Žakšauskiene, D. Jančauskiene ir D. Greviene, vykome į ilgai planuotą dviejų dienų kelionę Varšuva - Torunė. Lapkričio 25-osios naktį išvykome iš savo gimtojo miestelio Lenkijos link. Po ilgos kelionės autobusu, atvykome į sostinę Varšuvą. Pirmasis lankytinas objektas - Kultūros ir mokslo rūmai. Tai aukščiausias Lenkijos pastatas (230 m.).


Susitikimas su Tiberiados broliais
2016-12-04
Štai ir vėl adventas. Ko gero, šis metas turėtų būti svarbiausias mūsų gyvenime. Adventas kalba apie mūsų dvasingumą, apie išrengtą sielos pilnatvę, nurodo į svarbiausius gyvenimo dalykus, praneša apie artėjančias Kalėdas – Dievo Įsikūnijimo šventimą. Gruodžio 2 d. „Saulės“ gimnazijos I-III klasių gimnazistams per tikybos pamokas siekti gyvenimo įprasminimo, ieškoti savosios vietos pasaulyje padėjo į svečius atvykę Tiberiados bendruomenės broliai. Gimnazijoje svečiavosi Tiberiados bendruomenės įkūrėjas brolis Morkus iš Belgijos, lietuvis brolis Vidas ir „pusbrolis“ Antanas, kuris kartu su bendruomenės vienuoliais dar tik ieško savojo pašaukimo. Tiberiados bendruomenė įsikūrusi Baltriškių kaime, Zarasų rajone. Bendruomenė kilo 1979 m. Lavaux–Sainte–Anne kaimelyje, Belgijos pietuose. Brolis Morkus, Tiberiados bendruomenės įkūrėjas, pasirinko Palestinoje, Genezarete, esančio ežero pavadinimą – Tiberiada. Vienuoliai Lietu[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toliau ->>

www.saule.silute.lm.lt - Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija